Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „RODO").
W związku z RODO nie trzeba się ze mną kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, wystarczy tylko zapoznać się z załączoną informacją, gdzie dowiedzą się Państwo m.in. o celu, okresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu prawach oraz o odbiorcach Państwa danych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
POWYPADKOWI Marta Lamenta
Cel przetwarzania
świadczenie klientowi pomocy w zakresie doradztwa i oceny roszczeń powypadkowych, świadczenie pomocy w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów odpowiedzialnych za skutki wypadków, w tym reprezentacja przed ubezpieczycielami, urzędami i innymi podmiotami, zawarcie i wykonywanie umowy, spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych, cele archiwizacyjne
Podstawy prawne przetwarzania
Obowiązek prawny
Zawarcie i wykonanie umowy
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
Prawnie uzasadniony interes Marty Lamenty
Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Powypadkowi Marta Lamenta
Podmioty, wobec których dane osobowe są ujawniane w celu realizacji obowiązku prawnego, wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta lub prawnie uzasadnionego interesu Marty Lamenty.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Marta Lamenta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Powypadkowi Marta Lamenta (dalej: Marta Lamenta). Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 26-27, 70-100 Szczecin
 • przez e-mail: biuro@powypadkowi.com.pl
 • telefonicznie: 516 188 005

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Marta Lamenta będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu zawarcia i wykonywania z Tobą umowy obejmującej świadczenie pomocy w zakresie doradztwa i oceny roszczeń powypadkowych oraz dochodzenia roszczeń od podmiotów odpowiedzialnych za skutki wypadków, w tym reprezentacji przed ubezpieczycielami, urzędami i innymi podmiotami.
Marta Lamenta będzie przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Marcie Lamencie jako administratorze Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Chodzi przede wszystkim o przepisy proceduralne, które wskazują na zakres danych, który powinien być podany w związku z konkretną, podejmowaną przez Martę Lamentę czynnością np. przed zakładami ubezpieczeń oraz wymagane przez przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości lub archiwizacji;
 • zawarcie i wykonywanie z Tobą umowy w przedmiocie dochodzenia Twoich roszczeń od podmiotów odpowiedzialnych za skutki wypadków (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); Podstawa ta obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy obejmującej usługę świadczoną na Twoją rzecz;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona Twoich roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Okres przechowywania danych osobowych
Marta Lamenta będzie przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Ponadto będzie przechowywać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach rachunkowych, księgowych, podatkowych do czasu upływu terminu wymaganego przez przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości lub archiwizacji.

4. Odbiorcy danych
Marta Lamenta będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
 • dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT oraz firmie zapewniającej obsługę księgową. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Martą Lamentą i tylko zgodnie z poleceniami Marty Lamenty;
 • osobom współpracującym z Martą Lamentą. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie upoważnienia Marty Lamenty i tylko zgodnie z jej poleceniami;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • innym organom i podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego Marty Lamenty, wykonania zawartej z Tobą umowy lub ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, gdy Marta Lamenta przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Marty Lamenty Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Marta Lamenta przesłała Twoje dane do innego administratora. Jednakże Marta Lamenta to zrobi tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które Marta Lamenta przetwarza na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Martą Lamentą (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny oraz adres e-mailowy Marty Lamenty.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Twojego działania.

POWYPADKOWI
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 26-27
70-100 Szczecin

tel. 516 188 005

e-mail: biuro@powypadkowi.com.pl